សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង!
  • Components For Jet Mil

    សមាសធាតុសម្រាប់ជេតមីល

    1. ការដាក់នៅខាងក្រៅរារាំងសម្ភារៈពីការចូលខាងក្នុងបន្ទាប់មកស្ទះ។ 2.valve និងវ៉ាល់ស្នូលគឺជាផ្នែកដែលបោះចោលគ្មានការខូចទ្រង់ទ្រាយបន្ទាប់ពីប្រើបានយូរ។ ដំណើរការ 3.CNC ធានានូវភាពត្រឹមត្រូវល្អ។